2011.12.20 – Pensioner 2012

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat beslut för 2012 avseende uppräkning av pensioner under utbetalning och intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.
Pensioner under utbetalning
Pensioner som är under utbetalning sedan januari 2009 eller tidigare höjs med 2,73 procent och pensioner som är under utbetalning från en senare tidpunkt höjs med 2,89 procent.

Beslutet baseras på principen att pensionerna i pensionsplanen över tiden ska följa utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Under mätperioden september 2010 – september 2011 var förändringen av KPI 2,89 procent.

Orsaken till att pensionerna som är under utbetalning sedan januari 2009 eller tidigare höjs med 2,73 procent är att dessa bibehållits oförändrade sedan 2010 trots att förändringen av KPI då varit negativ. Efter höjningen 2012 ligger pensionsutbetalningarna helt i linje med KPIs utveckling över tiden.

Intjänade pensionsrätter
Intjänade pensionsrätter räknas inte upp 2012.

Beslutet att inte räkna upp intjänade pensionsrätter hänger samman med oron på de finansiella marknaderna.