2014.12.03 – Oförändrade pensioner 2015

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat följande beslut avseende värdesäkring av pensioner under utbetalning respektive intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.
Pensioner under utbetalning
Pensioner under utbetalning ska – om möjligt – räknas upp med förändringen av konsumentprisindex (KPI) under 12 månader fram till september varje år. Under perioden september 2013 till september 2014 förändrades konsumentprisindex (KPI) med -0,38 procent. Det innebär att ingen uppräkning sker för 2015. Trots KPI-minskningen har Eurobens styrelse beslutat att bibehålla tidigare beslutade pensionstillägg oförändrade.

Intjänade pensionsrätter
Någon justering görs inte heller av redan intjänade pensionsrätter som ej är under utbetalning, så kallade fribrevsvärden.