2016-12-08 – Värdesäkring av pensioner 2017

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat beslut för 2017 avseende pensionstillägg och värdesäkring av intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.

Pensionstillägg
Pensioner under utbetalning höjs med 0,59 procent. Beslutet är baserat på principen att pensionerna i pensionsplanen över tiden ska följa utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Under perioden september 2015 till september 2016 steg KPI med 0,91 procent. Det beslutade pensionstillägget på 0,59 procent är alltså något lägre än förändringen av KPI. Skillnaden beror på att Euroben inte sänkte pensionerna under 2015 trots en negativ KPI-utveckling under perioden september 2013 till september 2014. En del av årets KPI-ökning räknas av mot den uteblivna sänkningen 2015.

Vissa pensioner höjs med 0,91 procent
Undantag från ovanstående görs i de fall då den ordinarie pensionsåldern uppnåddes under 2015 eller 2016 och då pensionsutbetalning påbörjats från och med i februari 2015 till och med januari 2016 (pensioner med så kallat basår 2015 och 2016). I dessa fall höjs pensionen istället med 0,91 procent i och med att dessa pensioner inte berördes av den uteblivna sänkningen 2015.

Intjänade pensionsrätter (fribrev)
Även intjänade pensionsrätter (så kallade fribrevsvärden) ska om möjligt räknas upp med förändringen av konsumentprisindex (KPI) över tid och höjs därför med 0,59 procent från och med 1 januari 2017.