Ålderspension

Ålderspension är en så kallad sparförmån. Detta innebär att för varje premie som betalas till denna förmån garanterar Euroben ett försäkringsbelopp.

Ålderspension till den försäkrade

Ålderspensionen betalas ut vid avtalad pensionsålder. Pensionen får börja lyftas tidigast vid 55 års ålder.

Premie som betalas för ålderspension placeras i traditionell försäkring. Pensionen kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd.

Pensionen är beroende av:

  • den premie som betalats in
  • den försäkrades ålder och premiebetalningstidens längd
  • den försäkrades kön (kvinnor har högre medellivslängd än män och får därför högre premie vid en förmånsbestämd pension och lägre pension vid en premiebestämd pension)
  • utbetalningstidens längd
  • om återbetalningsskydd ingår
  • eventuellt överskott

Pensionens storlek påverkas av om ålderspensionen är kombinerad med ett återbetalningsskydd eller inte. Om ålderspensionen inte omfattas av återbetalningsskydd räknas försäkringskapitalet upp med så kallad riskkompensation. Detta görs då kapitalet i en ålderspension återgår till Euroben om den försäkrade avlider innan kapitalet har betalats ut. Man kan säga att den försäkrade står en risk att hela eller delar av försäkringskapitalet inte betalas ut. För denna risk får den försäkrade kompensation.

Återbetalningsskydd

Ålderspensionen kan kombineras med ett återbetalningsskydd. Det innebär att när den försäkrade avlider betalas återbetalningsskyddet ut till insatta förmånstagare. Återbetalningsskyddet motsvarar det försäkringskapital som vid den försäkrades dödsfall finns uppsamlat i Ålderspension med återbetalningsskydd. Försäkringskapitalet räknas om till en månatlig pension. Insatta förmånstagare har rätt att ändra utbetalningstid och att skjuta upp utbetalningarna. Pensionen måste dock alltid betalas ut under minst fem år.

Återbetalningsskyddet upphör normalt vid den försäkrades pensionsålder.

Garanterad utbetalning

Ålderspensionen kan kombineras med garanterad utbetalning. Det innebär att om den försäkrade avlider efter uppnådd pensionsålder fortsätter utbetalningarna till insatt förmånstagare under återstående tid. Detta under förutsättning att dödsfallet inträffar under den period som Ålderspensionen är kopplad till garanterad utbetalning.

Överskott

Överskott uppstår om försäkringskapitalet överstiger värderingen för det kapital som är nödvändigt för det garanterade försäkringsbeloppet (livförsäkringsavsättning) och buffertkapital.

Överskott kan betalas ut till försäkringstagaren (arbetsgivaren) eller till den försäkrade beroende på vad som är avtalat.

Överskott är inte garanterat. Försäkringstagaren/förmånstagaren står den finansiella risken för att överskottsmedel kan minska eller helt försvinna, till exempel för förstärkning av buffertkapitalet i respektive placeringsportfölj.

Euroben Life & Pension kommer att betala ut överskott, som överstiger 100 kronor, för de försäkringsmoment som är under utbetalning enligt nedanstående. För de försäkringsmoment som inte är under utbetalning stannar överskottet kvar i försäkringskapitalet.

Tillämpning vid kontantutbetalning av överskott från förmåner som är under utbetalning

– om mer än 4 år återstår till sista utbetalningen betalas 10 % av överskottet ut

– om 3-4 år återstår till sista utbetalningen betalas 25 % av överskottet ut

– om 2-3 år återstår till sista utbetalningen betalas 33 % av överskottet ut

– om 1-2 år återstår till sista utbetalningen betalas 50 % av överskottet ut

– om mindre än ett år återstår till sista utbetalningen betalas 80 % av överskottet ut.

Efter den sista utbetalningen gjorts kommer eventuellt återstående försäkringskapital att betalas ut i form av en slutåterbäring månaden efter sista ordinarie pensionsutbetalning.

När belopp betalas ut ska det beskattas som inkomst hos mottagaren.