Efterlevandepension

Det finns olika former av skydd till efterlevande. Nedan reder vi ut begreppen.

Efterlevandepension utan fribrevsrättshutterstock_175707230

Efterlevandepension utan fribrevsrätt är en så kallad riskförmån. Det innebär att den gäller endast under den tid som premien betalas, dock längst fram till den försäkrades pensionsålder. Om den försäkrade avlider under tiden som premiebetalningen pågår, betalas pension ut till insatta förmånstagare med valt förmånsbelopp.

Premien för Efterlevandepension utan fribrevsrätt är beroende av den försäkrades ålder och kön. Kvinnor har lägre premie eftersom de har högre medellivslängd än män. Premien för både män och kvinnor ökar med stigande ålder.

Efterlevandepension med fribrevsrätt

Efterlevandepension med fribrevsrätt är en fribrevsbildande pensionsförmån. Det betyder att även om arbetsgivaren slutar att betala premier gäller förmånen, dock med ett lägre värde än det från början valda förmånsbeloppet. Det lägre värdet är grundat på de premier som fram till dess har betalats (fribrev). Till skillnad från Efterlevandepension utan fribrevsrätt, gäller förmånen även vid dödsfall efter uppnådd pensionsålder. Pension betalas ut till insatta förmånstagare med antingen valt förmånsbelopp, eller om premiebetalning avbrutits i förtid, med det värde (fribrev) som är intjänat fram till denna tidpunkt.

För att denna form av Efterlevandepension ska kunna betalas ut till insatta förmånstagare, måste någon medförsäkrad finnas. Som medförsäkrad räknas make, sambo, registrerad partner och den försäkrades egna barn som inte fyllt 20 år.

Efterlevandepension med fribrevsrätt utan barntillägg

Premien för Efterlevandepension med fribrevsrätt utan barntillägg är fastställd med hänsyn till den försäkrades kön samt ålder vid tecknandet. Premienivån är lägre för yngre försäkrade än för äldre. Den är dessutom lägre för kvinnor än för män på grund av kvinnors högre medellivslängd.

Efterlevandepension med fribrevsrätt och barntillägg

Efterlevandepension med fribrevsrätt kan kombineras med barntillägg under förutsättning att alla försäkringar som ingår i försäkringsavtalet om EuroPlan – Sverige omfattas av detta barntillägg. Det betalas ut till försäkrads arvsberättigade barn upp till 20 års ålder. Efterlevandepension med fribrevsrätt och barntillägg har ett generellt förmånstagarförordnande, som enbart gäller denna förmån och som inte är möjligt att ändra.

Premien för Efterlevandepension med fribrevsrätt och barntillägg är fastställd med hänsyn till den försäkrades ålder, och den är lika för män och kvinnor.

Läs om Återbetalningsskydd och Garanterad utbetalning.