Jämförelse av förvaltning

dublin-hapenny-bridge

På Irland finns större möjlighet att jobba med en mer flexibel garanterad ränta. I Sverige är det Försäkringsrörelselagens regler och Finansinspektionens riktlinjer som styr livportföljsförvaltningen.

Irländska regler för förvaltning av livportföljer

Enligt irländska regler får den garanterade räntan sättas på i princip vilken nivå som helst. Det som styr är hur mycket placeringstillgångarna förväntas avkasta. Av tillgångarna får högst 85 procent placeras i aktier. På grund av den relativt låga direktavkastningen på aktierna, blir den garanterade räntan låg.

Eftersom Euroben har sitt säte på Irland och lyder under det irländska regelverket, krävs en buffert för att skydda garanterade åtaganden mot negativa förändringar av värdet på placeringsportföljens tillgångar. Buffertkapitalets storlek är beroende av placeringsportföljens sammansättning och räknas fram enskilt för varje kundföretag.

Svenska regler för förvaltning av livportföljer

Enligt reglerna om skuldtäckning, måste det garanterade försäkringskapitalet till största del placeras i obligationer. Eventuellt överskott får sedan placeras valfritt. Vid beräkning av det garanterade försäkringskapitalet är det Finansinspektionen som styr det högst tillåtna ränteantagandet.