Konsekvenser av Eurobens förvaltningsalternativ

Olika förvaltningsalternativ ger dig som arbetsgivare valmöjligheter i hanteringen av dina pensionsåtaganden. Här kan du se vad som passar dig och ditt företag bäst.

Vad innebär olika garanterade räntor?

En portfölj med högre andel aktier ger en lägre garanterad ränta vilket innebär att premien till försäkringsbolaget blir högre. Det medför att du som arbetsgivare får betala en högre premie för att klara pensionsåtagandet till de anställda.

En ränteportfölj med en hög garanterad ränta leder till en lägre premie på försäkringen. Det är resultatet av en beräknad högre garanterad avkastning. Det gör att du som arbetsgivare kan betala en lägre premie för att klara pensionsåtagande gentemot de anställda.

Effekter av hög respektive låg garanterad ränta på lång sikt

En låg garanterad ränta ger möjlighet att placera premierna med större risk, som till exempel i aktier. Risktagandet i placeringar leder till att avkastningen troligtvis bli högre på lång sikt. Avkastningen kan i framtiden ge ett överskott som du som arbetsgivare, genom att koppla försäkringarna till en Företagsfond, kan disponera till pensionskostnader.

En hög garanterad ränta leder till att Euroben måste placera premierna med en lägre risk, det vill säga i räntebärande papper. Att placera med lägre risktagande kan ge en mindre avkastning. En låg avkastning ger minskad möjlighet till överskott. Du som arbetsgivare får alltså mindre reserver till framtida pensionskostnader, som till exempel för att finansiera premier för uppräkning av pensioner.

Födelning av kostnader över tiden

Om företaget väljer en portfölj med högre andel aktier, kan det innebära ett framtida överskott. Överskottet blir en tillgång att, över åren, reglera rörelseresultatet.

Vilket företag väljer en portfölj med högre aktieandel?

Det kan vara företag som:

  • vill eller kan skjuta de minskade kostnaderna på framtiden
  • har en god likviditet
  • vill ha chans till hög avkastning på kapitalet.
Vilket företag väljer en ränteportfölj?

Det kan vara företag som:

  • har ett negativt rörelseresultat
  • är i behov av nedskärningar
  • har en dålig likviditet eller behöver medlen till större investeringar
  • behöver förbättra avkastningen på kapitalet.
Skattekonsekvenser och redovisning

Valet av förvaltnings- respektive produktform kan påverka företagets skattesituation.

Vad gäller för tjänstepension?

En placering med en lägre ränta ger en högre premie som i sin tur ger en högre löneskatt. En högre premie minskar å andra sidan resultatet (om premien är avdragsgill) och därmed bolagsskatten. En placering med lägre andel aktier ger en högre garanterad ränta och därmed en lägre premie. En lägre premie ger lägre löneskatt och påverkar resultatet och därmed bolagsskatten i mindre utsträckning.

Vad gäller för kapitalförsäkring (kapitalpension)?

En premie till en kapitalförsäkring är inte avdragsgill i företagets deklaration. En högre premie påverkar således resultatet men inte bolagsskatten. En lägre premie påverkar resultatet i mindre omfattning. Företaget har möjlighet att välja när löneskatten ska betalas. Antingen betalas löneskatten när försäkringen tecknas, genom att en löneskattegrundande pensionsskuld bokas upp eller så betalas löneskatten i takt med pensionsutbetalningen. Utformningen av pensionslöftet kan ha betydelse för valet av när löneskatten ska erläggas. Om pensionslöftet innebär att allt överskott i försäkringen ska tillfalla den anställde, kan det vara en fördel att betala löneskatten direkt.

Företagsfond

Genom att koppla försäkringarna till en Företagsfond kan överskott i framtiden disponeras till pensionskostnader. Genom att välja låg garanterad ränta, det vill säja en portfölj med högre andel aktier, ökar chansen till framtida överskott.

Vi rekommenderar att medel i Företagsfonden redovisas på samma sätt som de företagsanknutna medel som är kopplade till ITP-försäkringarna. Det innebär att:

  • Företaget ska redovisa en fodran och en intäkt som motsvarar ökningen i Företagsfonden under räkenskapsåret. Observera att om fonden är kopplad till kapitalförsäkringar (kapitalpension), så är intäkten inte inkomstskattepliktig för företaget.
  • Medel i Företagsfonden som tas i anspråk för premiebetalning, ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt. Observera att om premier används till kapitalförsäkring (kapitalpension) så har företaget möjlighet att välja om premien ska ingå i underlaget eller ej (se ovan).
  • Premien blir avdragsgill i den utsträckning som medges enligt Inkomstskattelagen. Premie till kapitalförsäkring (kapitalpension) är aldrig avdragsgill.
Inlåsningseffekter

Om företaget väljer en portfölj med mer aktier så finns det, vid god avkastning, möjlighet till ett framtida överskott. Det eventuella överskottet kan användas till framtida pensionskostnader.

Om företaget väljer en ränteportfölj kan den förbättrade likviditeten användas fritt till investeringar.