Premiebefrielse

shutterstock_313368140

Om den anställde (den försäkrade) på grund av sjukdom eller olycksfall blir arbetsoförmögen med minst 25 procent, innebär premiebefrielsen att arbetsgivaren, helt eller delvis, befrias från att betala premier för den anställdes försäkringsförmåner som ingår i försäkringen.

Premiebefrielsen börjar gälla när den försäkrade har varit sjukskriven i minst 90 dagar från det att försäkring har börjat gälla. Premiebefrielsen är proportionell till graden av arbetsoförmåga och gäller så länge arbetsoförmågan består, dock längst till uppnådd pensionsålder.

Premie som beviljats premiebefrielse räknas vid varje årsskifte upp med konsumentprisindex (KPI). Indexeringen får dock uppgå till högst 5 procent per år.